SAABKLUBBEN DANMARK

Vedtægter for SAABKLUBBEN DANMARK

§1. Klubben:

Klubbens navn er SAABKLUBBEN DANMARK (cvr. 34633185).

Klubbens formål er at bevare og udbrede interessen for bilmærket Saab i kulturel og almennyttig sammenhæng.

Formålet varetages gennem:

a. teknisk og historisk information om bilmærket Saab, bl.a. gennem udgivelse af et medlemsblad.

b. formidling af kontakter til personer med særlig ekspertise, anden relevant viden eller erfaring med bilerne, for at holde bilerne kørende.

c. arrangement af løb, træf, og klubfaglige møder fordelt i hele landet.

d. etablering af netværk med organisationer der arbejder for bevarelse af Saab ånden.

e. at skabe venskabelige bånd mellem inden- og udenlandske Saab klubber.

f. medlemskab af Motorhistorisk Samråd (MhS).

Klubben driver ikke erhverv og indtægter kommer bl.a. fra kontingenter, sponsorater og annoncer samt evt. salg af effekter, med relation til formålet, doneret til klubben.

Klubben har ingen øvrige politiske interesser eller tilhørsforhold og er almennyttig indenfor formålet. Klubbens midler må kun bruges almennyttigt til fordel for medlemmerne, eller som beskrevet i vedtægterne.

Klubben tegnes af formanden og minimum 2 bestyrelsesmedlemmer, og Klubbens hjemsted er Danmark og har adresse hos den til enhver tid siddende formand.

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

§2. Medlemskab:

Personer, organisationer og virksomheder, der kan stå inde for klubbens formål og dens vedtægter kan søge optagelse som medlem. Familiemedlemmer på samme adresse kan opnå medlemskab uden blad, og til nedsat kontingent.

Medlemskab er gyldigt når kontingentet er betalt og medlemsnummeret er tildelt.

Hvis Bestyrelsen afviser medlemskab, skal beslutningen forelægges til endelig afgørelse på førstkommende ordinære Generalforsamling.

Medlemskabet tegnes for et år ad gangen. Nye medlemskaber tegnes i abonnement eller som årsmedlemskab, via hjemmesiden, eller i særlige tilfælde ved henvendelse til Kassereren eller Formanden.

Adresseændring meddeles via hjemmesidens selvbetjeningsløsning eller skriftligt på e-mail til Kassereren eller Sekretæren senest 14 dage efter flytning.

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse på e-mail til Kassereren. Et udmeldt medlems oplysninger opbevares i henhold til gældende GDPR-lovgivningen, og efter de regnskabstekniske regler. Klubben har særlige regler for håndtering af persondata.

Udmeldelse vil, hvis ikke andet er angivet, være med øjeblikkelig virkning. Ved udmeldelse af Klubben skal alle effekter og materialer, som medlemmet har i sin varetægt, som tilhører Klubben, afleveres til Bestyrelsen.

Medlemskab omfatter ikke adgang til klubbens internet platforme da disse har egne betingelser for brug. Adgang søges separat. Internet platformene er ikke omfattet af vedtægter.

§3. Adfærd:

Klubbens medlemmer skal i deres færden optræde på en sådan måde, at klubbens navn og omdømme ikke bringes i miskredit, og må ikke skade klubbens formål og/eller virke.

Formelle henvendelser til Bestyrelsen eller dens medlemmer foregår på de respektive mailadresser eller telefonnumre, som fremgår af seneste klubblad og kontaktoplysninger på klubbens hjemmeside.

§4. Valgbarhed:

Alle gyldige medlemmer er valgbare til klubbens tillidshverv.

§5. Kontingent:

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen efter forslag fremsat af Bestyrelsen jfr. Dagsordenen, eller efter indkommet forslag jfr. reglerne i §8.

Årskontingent, som betales forud for et år ad gangen, på årsdagen for oprettelse for det enkelte medlem.

Manglende rettidig betaling af kontingent fører til automatisk udmeldelse af klubben hvis påmindelse heller ikke fører til betaling. Senere genoptagelse sker som for nye medlemmer. Genoptagelse kan afvises af Bestyrelsen efter reglerne i §2.

Ved udmeldelse refunderes kontingentet for den evt. resterende periode ikke.

§6. Bestyrelse:

Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer og max 14 medlemmer: Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær og Redaktør samt bestyrelsesmedlemmer.

Formand vælges på lige år, direkte på Generalforsamlingen.

De øvrige bestyrelsesposter vælges med halvdelen af Bestyrelsesmedlemmerne på lige år og den anden halvdel på ulige år. Valgperioden er 2 år. Såfremt valgperioden på 2 år ikke kan opfyldes eller antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke kan deles med 2, beslutter Bestyrelsen hvem der er på valg, og meddeler dette til dirigenten.

Bestyrelsen konstituerer sig selv direkte på Generalforsamlingen på alle poster undtagen formandsposten, og konstitueringen føres til referat.

Bestyrelsen kan helt eller delvist genkonstituere sig selv med en anden fordeling af poster efter behov. Hvis formanden nedlægger sit hverv i valgperioden, er bestyrelsens konstituerede Formand på valg ved førstkommende ordinære Generalforsamling uanset om det er lige eller ulige år.

Er Bestyrelsen ikke fuldtallig skal der afholdes ekstraordinær Generalforsamling, med det formål at reetablere Bestyrelsen.

Enhver ændring i Bestyrelsen føres til referat og offentliggøres inden 14 dage på hjemmesiden www.saabklubbendanmark.dk.

§7. Bestyrelsens virke:

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden varetager på bestyrelsens vegne den daglige ledelse af klubben. Ved afstemninger i Bestyrelsen, hvor der er stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker efter behov. Ethvert bestyrelsesmedlem kan begære indkaldelse til bestyrelsesmøde som skal afholdes senest 14 dage efter begæringen er fremsendt til Formanden. Bestyrelsesmøder kan foregå uden fremmøde ved brug af telefon eller elektronisk kommunikation.

Bestyrelsen kan løbende tage beslutninger med afstemning på e-mail eller anden elektronisk metode. Beslutninger føres i referatet.

En bestyrelsesbeslutning kræver simpelt flertal blandt mødedeltagerne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis minimum halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne deltager. Beslutninger føres til referat og underskrives af minimum et flertal af deltagerne. Bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til referatet senest 14 dage efter mødets afholdelse.

Bestyrelsen skal løbende orientere om dens aktuelle arbejde i klubbladet. Såfremt der sker signifikante ændringer, skal medlemmerne orienteres herom via e-mail, Klubbens hjemmeside eller i klubbladet.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte midlertidige udvalg og arbejdsgrupper, hvis medlemmer ikke behøver at være medlem af Bestyrelsen. Ligeledes kan Bestyrelsen indhente assistance til foreningens regnskabsførelse og juridisk rådgivning udenfor bestyrelsens rækker.
Såfremt der ikke indgår bestyrelsesmedlemmer i udvalget eller arbejdsgrupper, skal udvalgets formand løbende rapportere til bestyrelsen om udvalgets arbejde.

Arbejdet i klubbens interesse er som et udgangspunkt ulønnet. Udgifter til Klubbens arbejde kan godtgøres efter forudgående godkendelse af Bestyrelsen på et bestyrelsesmøde, hvis det er ført til referat.

Salg af aktiver med værdi over 10.000 Kr. skal godkendes på en Generalforsamling.

§8. Generalforsamling:

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Dirigenten kan beslutte alle spørgsmål vedrørende Generalforsamlingens afvikling. Et flertal af deltagende medlemmer kan på et hvert tidspunkt begære omvalg af Dirigent under Generalforsamlingens afvikling.

Ordinær Generalforsamling afholdes én gang årligt i forbindelse med klubbens sommertræf.

Den indkaldes med mindst 4 ugers varsel og med angivelse af dagsorden på klubbens hjemmeside. Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af Dirigent og referent.
  2. Formandens beretning om Klubbens virke i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, ved Kassereren
  4. Årets budget og Bestyrelsens forslag til kontingent, ved Kassereren.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af Formand og bestyrelsesmedlemmer til Bestyrelsen (jf. §5).
  7. Valg af revisor og en revisor suppleant.
  8. Eventuelt og fastlæggelse af sted og ansvarlige for de næste sommertræf. – Der kan ikke vedtages gældende beslutninger under punktet eventuelt.

Forslag til Generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før general- forsamling, og fremlægges for medlemmerne på Generalforsamlingen. Forslagsstillere, eller disses fuldmagtshavere, skal være til stede på Generalforsamlingen for at Bestyrelsen har pligt til at fremlægge forslaget.

Bestyrelsen kan beslutte at deltagere skal lade sig registrere for at deltage i Generalforsamlingen, og Bestyrelsen kan beslutte om tilhørere kan overvære denne. Kun gyldige medlemmer har stemmeret. Et medlem kan medbringe én, skriftlig fuldmagt til Generalforsamlingens Dirigent.

Indstillinger til valg til bestyrelsesposter sker mundtligt til dirigenten på Generalforsamlingen eller skriftligt til Formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Afstemninger på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst 4 deltagende medlemmer ønsker skriftlig afstemning. Dirigenten forestår stemmeoptællingen eller udpeger stemmetællere.

Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af alle medlemmer af klubben. Ændring af vedtægterne kan kun ske på Generalforsamlingen, hvis 2/3 af de fremmødte samt medbragte fuldmagter kan stemme for ændringerne. En vedtægtsændring træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen, med mindre andet er angivet.

Referatet fra Generalforsamlingen underskrives af dirigenten og formanden, og har herefter fuld beviskraft med hensyn til Generalforsamlingens beslutninger.

Beslutning om opløsning af SAABKLUBBEN DANMARK kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt Ekstraordinær Generalforsamling. Til vedtagelse kræves, at mindst 1/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsningen. Kan dette ikke opnås, skal der indkaldes til endnu en Ekstraordinær Generalforsamling med dette punkt på dagsordenen. Til vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsningen.

Klubbens afvikling forestås af den sidst lovligt valgte bestyrelse. Eventuelle midler går til Motorhistorisk Samråd (MhS).

§9. Ekstraordinær Generalforsamling:

En Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes hvis Bestyrelsen, eller mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt begærer dette.

En indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel.

Dagsorden på en Ekstraordinær Generalforsamling kan udelukkende indeholde valg af dirigent, punkter som ligger til grund for indkaldelsen samt Eventuelt.

Afstemningsreglerne for en Ekstraordinær Generalforsamling følger afstemningsreglerne som er beskrevet i §8.

§10. Eksklusion:

Bestyrelsen kan med øjeblikkelig virkning ekskludere et medlem og klubbens internetansvarlige Administratorer kan, efter forudgående aftale med Bestyrelsen, udelukke medlemmer fra klubbens internetbaserede hjemmesider, såfremt medlemmets optræden er skadelig for klubbens formål, virke og/eller omdømme, eller medlemmet modarbejder foreningens vedtægter.

Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende Ordinære Generalforsamling, hvortil den ekskluderede har adgangs- og taleret under sagens behandling.

Bestyrelsen har pligt til, i alle tilfælde, at orientere førstkommende Ordinære Generalforsamling om ekskluderede medlemmer.